نمايشگاه ها
   نمايشگاه ها وفعالیت های هنری
دی ماه 1390 نمایشگاه گروهی دردانشگاه فرهنگ وهنر نظام الملک تهران 
اسفند ماه 1390 نمايشگاه گروهي  گالري اريا 
ارديبهشت ماه 1391 نمايشگاه گروهي گالري خاور ميانه .                                                                                         بهار 1391 شركت در نمايشگاه گروهي فرهنگستان هنر صبا
شهریورماه 1391 اجرای کاریکاتور زنده در فرهنگسرای آسمان به مدت یک ماه
  1. شهریور ماه 1392 نمایشگاه انفرادی حباب زندگی در گالری ملل فرهنگسرای ملل                                                   اذر ماه  1392 شرکت در حراج هنری صد اثر از صد هنرمند در هتل هما ی تهران  به نفع خیریه زنجیره امید.     مرداد ماه ١٣٩٣  نمايشگاه گروهي در خانه هنرمندان ايران