کاریکاتور

این کاریکاتور ها به صورت زنده در طول پنج دقیقه طراحى شده اند...مراجعه کنندگان در فرهنگسراى آسمان که در جشنواره تابستانى در ایستگاه یک و پنج توچال در سال ١٣٩٢ برگزار گردید
کاریکاتور 30

کاریکاتور 30

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 27

کاریکاتور 27

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 26

کاریکاتور 26

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 24

کاریکاتور 24

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 23

کاریکاتور 23

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 22

کاریکاتور 22

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 21

کاریکاتور 21

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 20

کاریکاتور 20

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 19

کاریکاتور 19

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 18

کاریکاتور 18

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 17

کاریکاتور 17

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 16

کاریکاتور 16

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 15

کاریکاتور 15

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 14

کاریکاتور 14

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 13

کاریکاتور 13

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 12

کاریکاتور 12

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 11

کاریکاتور 11

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 10

کاریکاتور 10

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 9

کاریکاتور 9

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 8

کاریکاتور 8

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 6

کاریکاتور 6

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 5

کاریکاتور 5

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 4

کاریکاتور 4

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 3

کاریکاتور 3

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 2

کاریکاتور 2

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتور 1

کاریکاتور 1

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.