نمایشگاه هاى نقاشى فرحناز نجفی

نمایشگاه ها 3

نمایشگاه ها 2

نمایشگاه ها 1

زمستان ١٣٩٠ نمایشگاه نقاشی گروهى در گالرى آریا
اسفند ١٣٩٠ نمایشگاه نقاشی گروهى در دانشگاه هنر
بهار ١٣٩١ نمایشگاه نقاشى گروهى در فرهنگستان هنر تهران
اردیبهشت ١٣٩١ نمایشگاه نقاشى گروهى در گالرى خاور میانه
شهریور ١٢٩٢ نمایشگاه نقاشى انفرادى در نگارخانه ملل.
آذر ماه ١٣٩٢ نمایشگاه نقاشى گروهى به نفع خیریه زنجیره امید در هتل هما
نمایشگاه نقاشى گروهی در خانه هنرمندان ایران در سال 1393

نمایشگاه نقاشی گروهی به نفع  خیریه زنجیره امید درسال 1395

 نمایشگاه تصویر سازی گروهی  از مثنوی مولانا شهریور سال 1396 در شهر برلین برگزار خواهد شد